IPO, czyli pierwsza oferta publiczna niewątpliwie oznacza wielki krok w poczynaniach przedsiębiorstwa. Debiut na giełdzie to ogromny sukces i uwieńczenie pracy, na którą składają się dziesiątki, setki, a czasem tysiące pracowników, skuteczne zarządzanie oraz znakomity produkt lub usługa. Jednak procedura pierwszej oferty publicznej jest dość skomplikowana i łatwo o uchybienie, dlatego przedsiębiorstwa często korzystają z oferty biur doradczych i doradców finansowych. Jak przebiega IPO oraz jakie wymogi należy spełnić, by pierwsza oferta publiczna doszła do skutku?

Absolutną podstawą, bez której nie można mówić o debiucie na giełdzie jest prospekt emisyjny. Jest to kilkusetstronicowa księga zawierająca wszelkie możliwe informacje o firmie, na przykład jaki jest profil działalności przedsiębiorstwa, jak wygląda sytuacja sektora, w którym funkcjonuje spółka, jakie jest ryzyko finansowe, perspektywy oraz polityka dywidendowa firmy. Tak spisany dokument przedkładany jest do Komisji Nadzoru Finansowego, która opiniuje dokument i zezwala spółce wejście na GPW lub New Connect.

Nie bez powodu nastąpiło rozróżnienie na Giełdę Papierów Wartościowych oraz rynek alternatywny. Wymogi co do debiutu na obu giełdach nieco się od siebie różnią; dla przykładu: aby wejść na rynek główny, kapitalizacja spółki (czyli liczba oferowanych akcji pomnożona przez prognozowaną cenę) musi wynosić minimum 60 milionów PLN lub równowartość 15 milionów Euro. W przypadku New Connect wymóg spada o 12 milionów PLN oraz – analogicznie – o 3 miliony Euro.

Prospekt emisyjny to nie jedyny wymóg przed dopuszczeniem do IPO – więcej – https://pwc.pl/pl/uslugi/wejscie-na-gielde/gotowy-do-ipo.html. Przeciwko firmie nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a zbywalność akcji musi być nieograniczona. Emitent musi opublikować sprawozdania finansowe za poprzednie lata (zwyczajowo przyjmuje się 3 lub 5 lat), które są zaaprobowane przez biegłego rewidenta. Do rąk rozproszonego akcjonariatu (posiadającego mniej niż 5% głosów na WZA) musi trafić przynajmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu, która jednocześnie stanowi pulę nie mniej niż 100.000 akcji o wartości odpowiadającej 1 milionowi Euro. Niedopilnowanie któregokolwiek z wymogów skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku o przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej.